3A/8 Bà Triệu, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt

Liên hệ

Thông tin liên hệ Mộc Trà Hotel

3A/8 Bà Triệu, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt
0944-22-12-79

0263-222-5888

khachsanmoctra@gmail.com

Hàng Ngày 7:00 – 22:00

Liên hệ trực tuyến


0944 221 279